Пластичен венецијанер

Пластичните венецијанер ролетни се со ист принцип на работа со алуминиумските со  таа разлика што наместо алуминиум се користи пластика за нивна изработка.

Поради незначајната разлика во цена во однос на алуминиумот, а и поради тоа што моментално ги нема кај нас нема да се задржуваме на истите.